Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü (İngilizce)

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü öğrencileri, Üniversitemizin diğer bazı bölümlerinde olduğu gibi bir yıl İngilizce hazırlık okumakta ve lisans eğitimlerini İngilizce olarak tamamlamaktadırlar. Sağlam ve güçlü matematik temelinin yanı sıra yüksek bilgisayar bilgi ve becerileri ile donanmış mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzün dört yıllık programında; analiz, lineer cebir, diferansiyel denklemler, cebir, reel analiz ve kompleks analiz gibi matematik konuları ile veri yapıları ve algoritmalar, program dilleri, veri tabanı yönetim sistemleri, işletim sistemleri, nesneye dayalı programlama, bilgisayar mimarisi, internet ve web programlama, bilgisayar grafiği gibi bilgisayar konuları birlikte yer almaktadır. İlk üç yılda, matematik ve bilgisayar dersleri eşit ağırlıkta verilmekte olup, bilgisayar teknolojisinin en son modelleri ile donatılmış akıllı sınıflarda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu sayede, öğrencilerimizin son teknolojiyi öğrenmeleri ve uygulamaları mümkün kılınmıştır. Ayrıca üniversitemizin disiplinler arası eğitimi destekleyen yapısı sayesinde, bölümümüz öğretim üyeleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi gibi diğer fakülte öğrencilerine ihtiyaçları olan matematik hizmetlerini de sunmaktadır.

Başarılı olan öğrencilere, paralel programlar oluştuğu takdirde, bazı mühendislik bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde çift anadal ve yandal yapma imkânı verilmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Erasmus Programı çerçevesinde öğrencilerimizin eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında geçirmeleri sağlanmaktadır.

Diğer taraftan öğrencilerimize sadece matematik ve bilgisayar eğitim-öğretimi verilmeyip, zorunlu iş yerinde uygulama programı ile ülkemizin kültürel değerlerini hazmeden, evrensel çevre ve insanlık değerlerine saygılı, sosyal yönleri gelişmiş bireyler yetiştirme konularına da ağırlık verilmektedir. Bu amaçla sosyal ve kültürel ağırlıklı dersler ve etkinlikler de programımızda yer almaktadır. Öğrenimin son iki yılında yer alan çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerimize, bilgisayar ile desteklenmiş “matematikçi” veya matematik ile güçlendirilmiş “bilgisayarcı” olarak uzmanlaşma imkânı sunulmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında, bankalarda, finans kurumlarında ve her türlü kuruluşun bilgi işlem merkezlerinde Sistem Yöneticisi, Yazılım Uzmanı, Web Tasarımı Uzmanı, Programcı, Sistem Analisti, Proje Geliştirici, Kredi Analisti, İş Analisti gibi görevler üstlenebilmektedirler. Bunlara ek olarak optimizasyon, kaynak kullanımı ve planlama gibi matematik ve analiz altyapısının önemli olduğu birimlerde çalışabilecek olan mezunlarımız sigortacılık sektöründe, Borsa ve Menkul Kıymetler ile ilgili kuruluşlarda uzman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilirler.

Akademik kariyer yaparak doktorasını bitirenler, üniversitelerin Matematik-Bilgisayar bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce)

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, gelişen dünyada tıp, tarım, endüstri gibi farklı alanlarda her geçen gün daha da ihtiyaç duyulan moleküler biyoloji ve genetik alanında güncel teorik ve uygulamalı bilgilere, güçlü entelektüel yetkinliğe sahip, nitelikli, sorunları çözmede ve yenilikler oluşturmada özgüveni tam, bağımsız çalışabilen, evrensel etik değerleri benimseyen, uluslararası düzeyde yetkin uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İstanbul Arel Üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü modern eğitimi ve bilimsel araştırmalarıyla alanında öncü olmayı hedeflerken, lisans öğrencilerine hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, biyoinformatik konularında tecrübeli ve nitelikli eğitim kadrosu ile ileri düzeyde eğitim vermektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün eğitim süresi dört yıl olup, eğitim dili İngilizce’dir.

Öğrencilerimiz dört yıllık ders programında yer alan laboratuvar dersleri ile moleküler biyoloji ve genetiğe ait teorik bilgiyi donanımlı ve güçlü altyapısı olan laboratuvarlarımızda uygulayarak pratiğe dönüştürebileceklerdir. Ayrıca, öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca aldıkları laboratuvar eğitimi yanında, 7. dönemde yapacakları zorunlu iş yerinde uygulama programı ile de teorik bilgilerini sahada uygulama ve geliştirme fırsatı yakalayacaklardır. Buna ek olarak, zorunlu iş yerinde uygulama programı ile mezuniyet sonrasında öğrencilerimizin kariyer planlamasında ve iş bulmasında destek sağlanması da hedeflenmiştir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki çalışmalar, 1953 yılında DNA modelinin çözülmesiyle önem kazanmış, 1980’li yıllarda gelişen teknoloji ve yöntemlerle, 2000’li yıllarda insan genomunun tüm dizisini çıkaran “İnsan Genom Projesi’yle hız kazanmıştır.

Moleküler biyolojinin araştırma alanları çok geniş olup bunlardan bazıları nadir görülen kalıtsal hastalıkların yanında günümüzde pek çok insanı etkileyen kanser, nörodejenerasyon ve diyabet gibi karmaşık hastalıkların moleküler patolojisinin aydınlatılması, farmakogenetik, tedavide kişisel tedavi ve gen terapi yöntemlerinin geliştirilmesi, canlı gelişiminin incelenmesi, bakteri ve mayaların biyoteknolojide kullanımı, sistem biyolojisi ile biyolojik sistemlerin anlaşılması, biyoinformatik yöntemler ile türlerin genetik yapılarının analizi olarak sıralanabilir.

Çalışma alanları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinin araştırma ve eğitim kadrolarında yer alabilirler. Ayrıca, mezunlarımız ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma enstitülerinde yüksek lisans-doktora eğitimine devam ederek akademik kariyer edinebilirler. Öğrencilerimiz çeşitli endüstriyel kuruluşlarda (biyomedikal, biyoteknoloji), ilaç sektöründe, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, genetik tanı merkezlerinde, tüp bebek merkezlerinde, tarım ve hayvancılık ile ilgili kuruluşlarda araştırma-geliştirme ve uygulamada uzman olarak kendilerine kolayca yer edinebileceklerdir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

Eğitim Süreci

Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden bir dile iletilmesini mümkün kılan ve kültürlerarası iletişim aracı olan çeviriye duyulan ihtiyaç günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir. Küreselleşen dünyada, çeviri faaliyetinin ve çevirmenlik mesleğinin toplum ve iş yaşamındaki önemi büyük bir hızla artmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2007-2008 öğretim yılında yazılı ve sözlü çeviri dalında lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulan Mütercim-Tercümanlık Bölümü, dil, kültür, araştırma ve teknoloji kullanım yetkinliğine sahip, küresel çeviri ve dil hizmetleri sektörünün gerekliliklerini yerine getirebilecek uzman yazılı ve sözlü çevirmenler ve çeviri işletmecileri ile ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarda çalışabilecek çeviribilim araştırmacıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı, çeviri ve dil hizmetleri sektörünün günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hukuk metinleri çevirisi, Avrupa Birliği metinleri çevirisi, edebiyat metinleri çevirisi, medya ve reklam metinleri çevirisi, altyazı çevirisi, ekonomi ve iş dünyası metinleri çevirisi, tıp metinleri çevirisi, konferans çevirmenliği, toplum çevirmenliği gibi uzmanlık alanlarını içeren yazılı ve sözlü çeviri uygulaması dersleri ile metin çözümlemesi, çeviri kuramı ve eleştirisi, çeviri teknolojileri, terminoloji ve çeviri proje yönetimi, çeviri kalite standartları, yerelleştirme, çeviri editörlüğü, teknik yazarlık, çağdaş çevirmenlik mesleği standartları ve uygulamaları üzerinde yoğunlaşan bölüm dersleri, her biri alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Çeviri sektörünün geçirmekte olduğu teknolojik dönüşümü eğitime yansıtma amacını güden Bölüm, müfredat kapsamındaki uygulamalı çeviri derslerinin, çevrimiçi çeviri ve proje yönetimi yazılımları ile yürütülmesi için gerekli teknolojik altyapıya sahiptir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü, öğrencilerin bilgi ve donanımlarını arttırmak, sektördeki yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak ve günümüz çeviri sektörünün ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerilere sahip çevirmenler yetiştirmek amacıyla üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde yenilikçi projeler gerçekleştirmekte, ayrıca lisans eğitimi boyunca edinilen kuramsal bilgi ve uygulama becerilerinin sektörün farklı alanlarında kullanılmasını sağlayan gönüllü staj programı uygulamaktadır. Bu sayede öğrenciler, Türkiye’de ya da yurtdışında staj yapabilmekte ve çağdaş dil ve çeviri hizmetleri sektörü uygulamalarını yakından izleme şansına sahip olmakta, kendilerine tahsis edilmiş olan Sözlü Çeviri ve Çeviri Teknolojileri Laboratuvarında ise ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetlerini diledikleri ölçüde gerçekleştirebilmektedir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri, çevirinin kültürlerarası iletişimdeki önemini kavramış, çevirmenlik mesleğinin etik ilke ve değerleri konusunda bilinçlenmiş, Türkçe ve İngilizceyi çok iyi düzeyde bilen, çeviri teknolojilerini kullanabilen, çeviride teknik yeterliliğe, bilgi birikimine ve araştırma becerisine ve çeviri konusunda bilimsel araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel altyapıya sahip, İngilizce dışında en az bir yabancı dili yazılı çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk, edebiyat, tarih alanlarında Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, işitsel ve görsel kaynaklardan yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek uzman yazılı ve sözlü çevirmenler olarak mezun olurlar.

Çalışma Alanları

Mütercimlik, yazılı bir metnin başka bir dile çevrilmesi, tercümanlık ise bir dilde konuşulanları ya konuşma anında ya da sonrasında başka bir dile çevrilmesi işidir. Bu bölümün mezunlarına “Mütercim-Tercüman” unvanı verilir. Bu unvana sahip mezunlar, yazılı ve sözlü çevirmen, çeviri proje yöneticisi, çeviri teknolojileri uzmanı, terminoloji uzmanı, editör, düzeltmen, çeviri kalite kontrol uzmanı ve dil/kültür danışmanı olarak Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, elçilikler ve konsoloslukların yanısıra çeviri ve yerelleştirme şirketleri, yayınevleri, medya kuruluşları, uluslararası hastaneler, sivil toplum kuruluşları, çokuluslu firmalar başta olmak üzere Türkiye ve dünyadaki çeviri ve dil hizmetleri sektöründe çalışabilirler.

Psikoloji Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü; bilgiye ulaşma yollarını bilen, ekip çalışmasına yatkın, araştırmacı, yaratıcı, hayal gücünü ve aklını kullanan, soru soran, çalışkan, üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş, bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmalara katkı veren, eleştirel düşünen, ulusuna ve insanlığa yararlı, toplumsal sorumluluk bilincine ve demokrasinin değerlerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın, analitik düşünebilen, evrensel değerleri özümsemiş, kendisiyle, doğa ile ve diğer insanlarla barışık, ilgi ve yeteneklerini tanıyan, kendini gerçekleştirme yolculuğuna çıkmış, güçlü ve zayıf yanlarını bilen; diğer insanlara, kendilerini tanımaları konusunda yardımcı olabilecek bir formasyona sahip olmaları hedeflenmektedir.

Psikoloji bölümü, farklı alanlarda uzmanlığa sahip öğretim üyeleri ile öğrencilerin teorik ve pratik olarak gelişimlerine destek olabilecek nitelikli, güçlü bir kadroya sahiptir. Sunulan zorunlu iş yerinde uygulama imkanları ve seçmeli ders zenginliği ile öğrenciler lisans eğitimleri boyunca psikolojinin değişik alanlarını tanıma fırsatına sahip olurlar.

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü, eğitimlerinin lisansla sınırlı kalmasını istemeyen öğrencilere tezli-tezsiz psikoloji ve klinik psikoloji yüksek lisans programları ile alanlarında uzman olma fırsatı tanır. Klinik psikoloji doktora programı ile akademik kariyer yapmalarına olanak sağlar. Psikoloji Bölümü, gerek lisans, gerek yüksek lisans-doktora eğitimleri boyunca faydalanabilecekleri

pek çok araştırma ve uygulama laboratuvarını bünyesinde bulundurmaktadır. Öğrenciler, kurulumu tamamlanan psikofizyoloji laboratuvarında, beyindeki bilişsel süreçleri incelemek amacıyla olaya ilişkin osilasyonlar ve olaya ilişkin potansiyallerin analizi yapılarak deneysel çalışmalar gerçekleştirebileceklerdir. Klinik psikoloji gözlem laboratuvarında ise öğrencilerin, Klinik Psikoloji lisansüstü programları kapsamındaki psikoterapi ve süpervizyon eğitimlerini yürütebilecekleri bir alt yapı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, “İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Lisans Diploması” alırlar. Psikoloji alanında ihtiyaç duyulan çok geniş bir sahada çalışabilen mezunlarımıza, “Psikolog” unvanı verilmektedir. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, okullarda, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, huzur evlerinde, dershanelerde, ruh sağlığı birimlerinde, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin sağlık ve psikolojik danışmanlıkla ilgili bölüm ya da birimlerinde istihdam edilmektedirler.

Sosyoloji Bölümü

Eğitim Süreci

Sosyoloji; toplumsal olguları tüm yönleriyle analiz eden ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan bir bilimdir. Bugün büyük ölçüde kentleşen, endüstrileşen ve küresel dinamiklere sahip bir ülke olarak Türkiye’de gelişen endüstrilerin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi, toplumsal beklentilerin ölçülmesi, çalışanlar arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve toplumsal problemlere çözüm önerileri getirilmesi için sosyolojiye olan ihtiyaç artmış, bu durum sosyolojiyi giderek kendisine daha çok ihtiyaç duyulan işlevsel bir bilim haline getirmiştir. Ayrıca, sosyoloji bölümü üst düzeyde okumalar yapan, tartışan ve bunların hepsini demokratik yaklaşımlarla, demokratik ortamlarda yapan entelektüel bireyler yetiştirmektedir.

Sosyoloji Bölümümüzde dersler iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamanın hedefi, sosyolojinin temel konu ve kavramlarını öğretmek, sosyolojik düşünme yeteneğini geliştirmek, farklı kuramsal perspektiflerden bakabilmeyi sağlamak, diğer sosyal bilimlerle ilişki kurabilecek temel bilgileri kazandırmak, öğrencileri nicel ve nitel yöntemlerle araştırma yapabilir düzeye getirmektir. İkinci aşama ise; ilgi duyulan alanda daha kapsamlı bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, yeterli sayıda seçmeli ders grubu açılarak, sosyolojinin alt dallarını oluşturan farklı alanlarda öğrenciler uzmanlaşmaya yönlendirilmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, başta İstanbul olmak üzere; özellikle büyük kentlerde giderek arttığı görülen sosyolog ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.

Bölüm, toplumsal konulara bilimsel bilgiyle yaklaşabilen, sorun çözme yetenekleri gelişmiş, entelektüel birikimi yüksek, araştırma yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu sağlamak için Üniversitemizin başta Psikoloji Bölümü olmak üzere diğer bölümleriyle de işbirliği içinde çok yönlü bir sosyoloji eğitimi verilmektedir. Zorunlu iş yerinde uygulama programı kapsamında sahada yapılan araştırmalar ile öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgilerin pratik uygulamalarını yapma fırsatı bulmaktadır.

Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine çift anadal ve yandal programları ile ilgili diğer bölümlerden sertifika ve diploma alma fırsatları da sunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerini, entelektüel donanımı yüksek, mesleki bilgi ve becerileri yeterli sosyologlar olarak mezun etmeyi hedeflemektedir.

Çalışma Alanları

Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, gazetecilik, reklamcılık, halkla ilişkiler, sosyal hizmetler, üretim-tüketim kurumları, bakanlıklar, özellikle aile bakanlığına bağlı kurumlar, adliyeler, sivil toplum örgütleri, akademi ve eğitim kurumlarında sosyolog olarak görev yapabilmektedirler.

Bununla birlikte pedagojik formasyon derslerini de alarak liselerde Felsefe Grubu öğretmenliklerine atanabilmektedirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eğitim Süreci

İnsanların düşünme, anlaşma, bilgi ve fikir üreterek bunları aktarma gibi özellikleri dil ile gerçekleştiğinden, “dil” her toplumda aynı zamanda bütün bilimlerin temel aracıdır. İnsanlık tarihinin en köklü dillerinden biri olan Türkçe, kendine has özellikleri, zengin kültür birikimi, dünya coğrafyasında yaygın kullanımı, tarihi ve çağdaş lehçeleri sebebiyle dünya dilleri arasında müstesna bir değere sahiptir. Türk dilinin en üst seviyede kullanılmasıyla oluşan Türk edebiyatı çok yönlü, uzun soluklu ve zengin bir yapı arz eder. Türklerin tarih boyunca doğudan batıya seyirleri çerçevesinde Çin, Hint, İran, Arap, Anadolu Uygarlıkları, Balkanlar ve Avrupa ile olan temasları sonucunda ortaya koydukları kültür birikiminin ifadesi olarak tanımlayabileceğimiz “Türk Edebiyatı”, üniversitemizde dil ve edebiyat sahasında ihtisaslaşmış akademisyenlerce verimli ders ve programlarla öğrencilerimize aktarılmaktadır. Bölümümüzde eski ve yeni Türk edebiyatı tarihi, şive ve lehçeleriyle eski ve yeni Türk dilleri ile edebî metin incelemeleri uzman kadrolarımızca verilmekte; öğrencilerimizin en yeni bilgilerle eğitimleri sağlanmakta ve zorunlu iş yerinde uygulama programı ile öğrencilerimize iş yaşamı öncesi pratik kazandırmaktadır.

Türk dili en eski diller arasında yer aldığı gibi, aynı zamanda dünyadaki en yaygın ve zengin medeniyet dillerinden biridir. Buna bağlı olarak Türk Edebiyatı da insanlık tarihine pek çok edebî eser kazandırmış köklü ve zengin bir edebiyattır. Bu sebeple sadece Türkiye’de değil, çeşitli ülkelerde birçok üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri kurulmuş ve kurulmaktadır. Güçlü dil ve edebiyat eğitimi almış mezunlarımızın ve onların yetiştirecekleri öğrencilerin ülkemizin geleceğini belirleyecek nesillerin fikir, edebiyat, düşünce, felsefe vb. sahalarda elde edecekleri başarıların temelini oluşturacağına inanıyoruz.

Çalışma Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları akademik kariyerlerine yüksek lisans ve doktora programlarıyla devam edebilecekleri gibi, lisans programı sonucunda Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında, özel okullarda, dershanelerde Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak da çalışabilirler. Bunların yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı uzmanlığına gerek duyulan basın-yayın medya, arşiv ve kütüphanecilik gibi alanlarda da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.