Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

Eğitim Süreci

Bankacılık ve Finans, ekonominin temel yapı taşı olarak çok büyük bir öneme sahiptir.

Bölüm öğrencilerine 4 yıllık eğitimleri boyunca; Bankacılık ve Finans sektörüne ait teorik bilgilerin tamamının yanı sıra, uygulama becerisine ve sektör deneyimine sahip öğretim üyeleri tarafından pratiğe yönelik bilgi ve beceriler aktarılmaktadır. Öğrenciler, derslerde aldıkları bilgilere paralel olarak, okul dışında da bankacılık ve finans sektörünün önde gelen kurumlarına yapılan ziyaretler, sektör yetkilileri tarafından yıl boyunca verilen mesleki gelişim seminerleri, konferanslar aracılığı ile sektörü daha yakından tanıma fırsatı elde etmektedirler.

Küresel rekabete hazırlanmanın temel koşullarından olan yabancı dil eğitimi 4 yıl boyunca yoğun olarak verilmekte olup, ileri düzey İngilizce yanında, öğrencilere teknik terminolojiye de hakim olmaları için mesleki İngilizce dersleri de verilmektedir.

Gerekli koşulları sağladıkları taktirde UBYO daki diğer bölümler de Çiftanadal veya Yandal proğramlarına katılabilirler.Ayrıca, öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını Erasmus proğramı çerçevesinde üniversitemizin "Öğrenci Değişimi Anlaşması" yapmış olduğu   yurtdışı  üniversitelerinde de sürdürerek daha  geniş bir vizyon sahibi olabilirler.

Globalleşen ve sürekli büyüyerek gelişen finans piyasalarında, teknik ve uygulama becerisine sahip, rekabete hızlı şekilde adapte olabilen ve donanımlı personele duyulan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Bankacılık ve Finans alanında artan bilgi ve rekabet, uzmanlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Bu noktadan hareketle, Bankacılık ve Finans Bölümü’nde, küresel rekabet ortamında, sahip olduğu teorik bilgi ve uygulamalarla sektörün ihtiyacı olan yüksek donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi ana amaç olarak benimsenmektedir.

Bankacılık ve Finans Bölümü’nde öğrencilerin kişisel gelişimlerinin pratik uygulamalar ile geliştirilmesi amacına yönelik olarak iş yerinde uygulama yapmaları zorunlu kılınmıştır. Bu amaçla, zorunlu iş yerinde uygulama programı kapsamında Üniversitemiz Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu birlikte çalışarak öğrencilere çözüm ortağı banka ve finans şirketlerinde uygulama alanları sağlamaktadır.

Çalışma Alanları

4 yıllık eğitimlerini ve zorunlu işyeri uygulamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlarımız;Ulusal ve Uluslararası olmak üzere, Banka, Leasing, Faktoring,SPK(Sermaye Piyasası Kurulu),Üretici ve Tüketici finansman şirketleri, Borsa Aracı Kurumları, Sigorta ve Bireysel emeklilik Şirketleri gibi finansal aracıların yanında tüm kamu ve özel sektörün finans ve muhasebe departmanlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü

Eğitim Süreci

Türk Ekonomisi ve piyasaları ile emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni meslek alanlarından birisi de Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanlığıdır. Kamulaştırma, satış, konut finansmanı (mortgage), özelleştirme, kredi dereceleme gibi alanlarda yaşanan değerleme sorunları bu alanda iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacın en önemli göstergesidir.

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme’nin konusu, gayrimenkullerin, menkullerin ve bunlara bağlı hakların ve yükümlülüklerin, şirketler ve bankaların bilançolarında kayıtlı olan varlıkların, bunların aldıkları teminatların, yaptıkları sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin ve bunlara benzer birçok varlıkların belirli bir tarihteki değerlerinin değerleme uzmanı eli ile tarafsız olarak belirlenmesidir.

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü, değerleme uzmanları yetiştirmek ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Lisanslama Sınavları-Değerleme Uzmanlığı Sınavlarına hazırlamak üzere Türkiye’de kendi alanında açılmış Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık bir bölümdür.

Küreselleşmenin ve kentsel dönüşümün etkisiyle birlikte gayrimenkule olan ilginin artması gayrimenkul ve varlık değerlemesinin gün geçtikçe önem kazanmasına neden olmaktadır. Gayrimenkul ve Varlık Değerlemesinin kalitesi, büyük ölçüde bu konuda yetişmiş değerleme uzmanlarının kalitesine bağlı olmaktadır. Bununla birlikte emlak sektörü alanında ülkemizin megapol kentlerinde kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmıştır. Özellikle çarpık kentleşmeyi ve çevre sorunlarını minimize etmek amacıyla yetişmiş değerleme uzmanlarına ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Bu bölüm için hazırlanan ders müfredatlarının yanında zorunlu iş yerinde uygulama eğitimi ile özel sektörde ve kamu kurum ve kuruluşlarının gayrimenkul ve varlık değerleme hizmetlerinde çalışacak uzman kadrolarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışma Alanları

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü mezunları; bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirlikleri, planlama kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi), kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri, Özelleştirme İdaresi, Gelir İdaresi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’dür. Çalışma alanlarının fazlalığından ve çeşitliliğinden bölüm mezunlarının iş bulma ve çalışma konusunda hiç güçlük çekmeyecekleri kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Bilgi Sistemleri Bölümünde; teorik ve uygulamaya dönük olarak muhasebe, finans, vergi, denetim gibi temel alan derslerin yanı sıra, mesleğin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde hukuk, işletme, iktisat alanlarında gerekli eğitim verilir. Çağdaş uygulamaların gerekliliklerine uygun olarak yenilenen programıyla Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü mezunlarının matematik ve yabancı dil alanında altyapılarının tamamlanması hedeflenmektedir. Bölümde gerek mevzuat ve muhasebe uygulamaları, gerekse sayısal ve sözel bilimsel dersler uluslararası normlarla paralel olarak anlatılmaktadır. 4 yıllık eğitim sürecinde öğrencilere mesleki alanda seçkin akademisyenlerle uluslararası düzeyde eğitim verilmektedir. Mesleki İngilizce dersi kapsamında muhasebe ve yönetim alanında İngilizce’nin etkin bir şekilde kullanılabilmesine yönelik çeviri, raporlama, ticari yazışma yöntem ve usulleri öğretilmektedir. Muhasebenin doğru, şeffaf, uluslararası normlara uygun bir şekilde raporlanması gereği artmakta olması, işletme içinde bu fonksiyonun önemini artırmaktadır. Muhasebe yöneticilerinin şirket stratejik kararlarında giderek daha fazla söz sahibi oldukları gözlenmektedir. Eğitimimizin bir parçası olarak staj yapmak zorunludur. Bu sayede öğrencilerimiz okulda öğrendikleri bilgileri iş hayatına uygulama becerilerini geliştirerek çalışma hayatına uyum sağlayacaklardır.  Öğrencilerimiz mesleki birikimlerinin artması için muhasebe, bankacılık, ekonomi gibi alanlarda öğrenci kulüplerine katılma ve iş hayatı ile birlikte çalışma fırsatları bulacakları projelerde yer alma ve seminerler düzenleme veya düzenlenen seminerlerden faydalanma olanağına sahiptir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz üniversite tesis ve bütçesinden faydalanarak amatör ve profesyonel olarak spor faaliyetlerinde bulunma, sosyal ve kültürel alanda ilgili kulüp faaliyetlerinde bulunma şansı elde etmektedirler.

Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağladıkları takdirde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndaki diğer bölümlerle Çift Anadal veya Yandal Programından faydalanabilirler. Ayrıca öğrenimlerinin bir kısmını Erasmus Programı çerçevesinde üniversitemizin öğrenci değişim anlaşması yapmış olduğu üniversitelerde sürdürerek değişik kültürleri tanıma fırsatı bulabilir ve geniş bir vizyon kazanabilirler. Bu kapsamda öğrencilerimiz yurtdışında üniversitelerde bir akademik yıl boyunca eğitim alma, araştırma yapma ve İngilizce konusunda uzmanlaşma şansı sunulmaktadır. Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü, alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren ve güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere ve gelişime açık, rekabetçi, alanı ile ilgili fırsatları önceden görüp değerlendirebilen, zor şartlarda isabetli karar verebilen, sürekli öğrenmeyi ilke edinen, kamu ve özel sektörde ya da bağımsız olarak faaliyet gösterecek, mali müşavir, denetçi, muhasebe bilgi sistemleri uzmanı, ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlgililere; (İşletme yöneticileri, yatırımcılar, bankalar, kredi kuruluşları, vb.) işletmelerinin mali yapıları hakkında verilecek bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasına duyulan gereksinim, muhasebenin kamusal önemini arttırmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde denetim yapacak meslek mensuplarına ihtiyaç artmıştır. Eğitim öğretim süresince çeşitli sektörlerden gelen alanında uzman kişilerin bilgi, birikim ve deneyimlerini öğrencilerimizle buluşturarak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü mezunları; kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin muhasebe, finans, denetim bölümlerinde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, bankacılık ve sigortacılık sektöründe yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilmektedirler. Mezunlar, mesleki yeterlik sınavını kazanmak koşuluyla, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve bunun devamında gerekli koşulları sağlamak şartıyla Yeminli Mali Müşavir olabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler, mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilir, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler. Bölüm ile ilgili kariyer fırsatları da yatırım bankacılığı, analistlik, kurumsal finansman, bankacılık, denetim, vergi vb. boyutlarıyla giderek artmaktadır.

Turizm ve Otelcilik Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nün amacı, öğrencilerini, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili tüm alanlarda ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip yöneticiler olarak yetiştirmektir.

Turizm ve Otelcilik Bölümünde öğrencilere ilk yıl genel işletmecilik ile ilgili bilgiler verilirken ikinci sınıftan itibaren alan derslerine yer verilmekte ve sektöre özel program ve yazılımları öğrenmeleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin, ilk üç yıl içerisinde edindikleri bilgileri; zorunlu iş yerinde uygulama ile pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır.

Turizm, ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan endüstrilerden biridir. Bunun yanı sıra emek, yoğun bir sektör olması nedeni ile işsizliği azaltıcı etkide bulunmakta, diğer sektörlerin gelişimine de katkıda bulunarak sürükleyici bir rol oynamaktadır. Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde bu noktadan hareketle küresel düzeyde rekabet edebilecek, çağdaş turizm anlayışına sahip, konusunda uzmanlaşmış, en az iki yabancı dil bilen, müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek, insan ilişkileri gelişmiş, turizm işletmelerini, yapısını ve

işleyişini iyi bilen, disiplinler arası çalışabilen profesyonellere, araştırmacılara ve girişimcilere ihtiyacı vardır. Bu nedenle Turizm ve Otelcilik Bölümü uluslararası düzeyde yeterli, bilimsel ve rasyonel düşünebilen, turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü ve konaklama işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri, seyahat acentaları gibi turizm endüstrisi içerisinde yer alan işletmelerde görev alacak orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmektedir.

Çalışma Alanları

Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunlarına “Turizm İşletmecisi” veya “Otel Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Mezunlarımız Konaklama İşletmeleri, Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Seyahat Acentalarında yönetici olarak çalışabilmenin yanı sıra Turist Rehberliği yapabilmekte ve Turizm Bakanlığında görev alabilmektedir. Türkiye’nin turizm konusunda önde gelen ülkelerden biri olduğu göz önüne alındığında yabancı dil yeterliliğini bütünüyle kazanmış bölüm mezunlarını çok geniş iş imkanlarının beklediği söylenebilir.

Uluslararası Lojistik ve  Taşımacılık Bölümü

Eğitim Süreci

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları, kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin, hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nün disiplinlerarası niteliği vardır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak genel işletme ve ticari bilgiler yanında, yoğun bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi alırlar. Mesleki bilgilerinin uygulama alanında pekiştirilmesine olanak tanıyan iş yerinde uygulama zorunlulukları vardır.

Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağladıkları takdirde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndaki diğer bölümlerle Çift Anadal veya Yandal Programından faydalanabilirler. Ayrıca öğrenimlerinin bir kısmını Erasmus Programı çerçevesinde üniversitemizin öğrenci değişim anlaşması yapmış olduğu üniversitelerde sürdürerek değişik kültürleri tanıma fırsat bulabilir ve geniş bir vizyon kazanabilirler.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü eğitim süresi 4 yıl olan lisans programıdır.

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar, ürün/hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nün amacı ise, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insan gücü yetiştirmektir.

Yasal bir düzenleme ile getirilen, taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların, ihtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu, sektörün bu konularda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacını artırmıştır.

Çalışma Alanları

Ulusal ya da uluslararası lojistik ve taşımacılık kuruluşlarının planlama, pazarlama, satış, lojistik, yönetim, muhasebe, haberleşme, gümrük gibi bölümlerinde ve tedarik zinciri yönetimini gerçekleştiren kuruluşların ilgili departmanlarında çalışabilirler. Bu nedenle, mezunlar için geniş bir çalışma ve iş imkanı bulunmaktadır.