T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE, KULLANIMINA VE PAYLAŞIMINA DAİR RIZA BEYANI

Sayın Veri Sahibi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

İşbu bağlamda, kişisel verileriniz İstanbul Arel Üniversitesi Aydınlatma Metni’nde Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Arel Üniversitesi tarafından, Üniversite Bilgi Sistemi’ ne işlenecek, depolanacak, muhafaza edilecek, gerektiğinde güncellenecek, Aydınlatma Metni’nde belirtilen haller ile mevzuat ve yasal sınırlar dahilinde 3.kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecek ve KVK Kanunu’nda belirtilen şekillerde işlenebilecektir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereğince Üniversitemize başvurarak, kişisel verilerinizin;

Yukarıda yer alan İstanbul Arel Üniversitesi’nin açıklaması ve ekte yer alan Aydınlatma Metni doğrultusunda KVKK gereğince, İstanbul Arel Üniversitesi ile paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin ;

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden yararlanılması, öğrenci kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan eğitim öğretim ve hizmetlerin ilgili kişi/kurum vb. 3. şahıslara önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, Üniversitemizin ihtiyacı olan açık pozisyonlara uygun personel temini- personel özlük dosyasının oluşturulması gibi insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve bağlı süreçlerin yürütülmesi, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve tüm yasal mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Üniversite tarafından iş ortağı, çözüm ortağı, müşteri ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi, Üniversite tarafından yürütülen araştırmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları, satın alma süreçleri ( talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçe oluşturma, sözleşme, ödeme) ile ilgili, Üniversite lokasyonlarının güvenliği ve denetimi ile öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, adli ve/veya idari tüm kurum ve/veya kuruluşların taleplerinin, mevzuat ve /veya ilgili kurum ve/veya kuruluşlarca beyan edilen gerekliliklerin yerine getirilmesi, listeleme-raporlama-analiz gibi istatistiksel çalışmalar yapmak, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden öğrencileri, çalışanları ve ilgili kişileri faydalandırmak amacı ile ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaları yapmak, Üniversite'nin eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, akademik ve idari faaliyetlerin yürütmek, Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler/firmaların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlamak, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğin ve denetimin sağlamak, hukuki, mali ve idari uyum süreçlerini yürütmek, mali, hukuki ve idari işleri yerine getirmek, Üniversitenin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlamak ve icra etmek amacıyla işlenmesine, kullanılmasına ve öğrenci ve mezunlarına, Üniversite yetkililerine ve birimlerine, üçüncü kişilere, Üniversite olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil yurt içi ve/veya yurtdışı tüm kurum ve kuruluşlara, Üniversite bünyesindeki birimlerde ve/veya üniversite dışındaki kuruluşlarda staj/uygulama eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrenci hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işbirliği yapılan her türlü kurum, kuruluş ve/veya işletmelere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, tüm Bakanlıklara ve Yükseköğretim Kurumu'na, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yargı organlarına, özel kişi ve/veya kurumlara KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmasına mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

İstanbul Arel Üniversitesi ile paylaştığım kişisel verilerin, sahibinin açık rızası olmadan ve/veya hukuka aykırı olarak elde edildiğinin tespiti halinde; İstanbul Arel Üniversitesi nezdinde ilgili 3. Şahıslar, veri sahipleri veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve diğer idari ve yargı organları tarafından yaptırım uygulanması ve Üniversite’nin işbu sebeple zarara uğraması halinde her türlü cezai, hukuki ve her türlü zararı tazmin sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte okuduğumu, incelediğimi ve yukarıda belirtilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi, özgür irademle kişisel verilerimin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Rıza Beyanı tarafımdan yazılı olarak geçersizliği beyan edilmediği sürece geçerlidir.